Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu www.tsunami-tri.pl


Serwis – platforma usług realizowanych za pośrednictwem strony www.tsunami-tri.pl.

Operator – osoba zarządzająca Serwisem i odpowiedzialna za jego poprawne działanie.

Administrator – osoba zarządzająca zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych w Serwisie.

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis i korzystająca z oferowanych na nim usług. 

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.tsunami-tri.pl.
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Przemysław Kwapisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tsunami Przemysław Kwapisz; adres siedziby ul. 23 Marca 91c/41, 81-820 Sopot; NIP 5851188957; REGON 193049870.
 3. Kontakt z Operatorem Serwisu możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@tsunami-tri.pl.
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Prowadzenie systemu komentarzy,
  2. Prowadzenie rozmów typu chat online,
  3. Obsługa zapytań przez formularz,
  4. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów,
  5. Realizacja zamówionych usług,
  6. Prezentacja oferty lub informacji.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w Serwisie w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora,
  2. Poprzez generowanie i zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies – tzw. „ciasteczek”.

2. Metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji – certyfikat SSL. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja haszująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
 3. W celu ochrony danych Użytkowników Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych.

3. Prawa Użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:
  • dostawcy usług pocztowych i kurierskich,
  • dostawcy usług związanych z płatnościami elektronicznymi,
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w ramach realizacji celu działania Serwisu,
  • dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu i wspierającego prowadzenie działalności Administratora,
  • biura księgowe,
  • hostingodawcy,
  • podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora
  • podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie techniczne,
  • podmioty zapewniające Administratorowi usługi statystyczne,
  • podmioty zapewniające Administratorowi narzędzia do komunikacji z klientami typu live chat,
  • odpowiednie organy publiczne, wobec których Administrator jest zobowiązany do udostępniania danych.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami, np. o prowadzeniu rachunkowości. Dla celów marketingowych dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do momentu wniesienia przez niego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub do cofnięcia jego zgody na ich przetwarzanie.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych, 
  • skorygowania swoich w Twoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, np. dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4. Informacje podawane w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym jego dane osobowe.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia z Użytkownikiem, w szczególności oznaczenie czasu i adres IP.
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika może pojawić się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Zapis aktywności Użytkowników na stronie

Informacje o zachowaniu Użytkowników w Serwisie mogą podlegać zapisywaniu. W takim wypadku dane te są wykorzystywane przez Operatora do administrowania Serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez aplikację Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do dostawcy tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek generowanych i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonego narzędzia udostępnionego przez Google.
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do reklamodawców. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona przez Użytkownika obsługa plików cookies.
 3. Administrator korzysta z technologii Pixel Facebook. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, którymi sam administruje. Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek generowanych i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator stosuje oprogramowanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronach Serwisu. W każdym wypadku informacje te są anonimizowane zanim zostaną przesłane do jakiegokolwiek podmiotu świadczącego usługi Administratorowi, tak, aby nie wiedział on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. Wpisywane hasła oraz inne wrażliwe dane osobowe nie podlegają nagrywaniu.
 5. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, w taki sposób, że będą one niedostępne lub dostępne w ograniczonym zakresie.
 8. Pliki cookies wygenerowane i zapisane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu, w szczególności dotyczy to firm: Google i Facebook.

8. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. 
 2. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony Serwisu.
 3. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies, a także aby wyłączyć ich obsługę Użytkownik może skorzystać z opcji dostępnych w swojej przeglądarce internetowej postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w pliku pomocy przeglądarki.

9. Kontakt z Administratorem

Każdy Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych lub chciałby uzyskać więcej informacji związanych z Polityką Prywatności może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@tsunami-tri.pl.